Aké služby zabezpečujeme

INSOLVENCY GROUP, k.s. je zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1768 od roku 2015 a od tohto roku poskytuje svoje služby prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré po absolvovaní správcovskej skúšky nadobudli množstvo praktických skúseností a odborných poznatkov v oblasti riešenia jednotlivých konaní upravených v ZKR, a to už počas praktického výkonu funkcie správcu pred založením Spoločnosti.

Poradenstvo

komplexné právne a ekonomické poradenstvo pri jednotlivých konaniach podľa ZKR

Reštrukturalizačné posudky

vypracovanie reštrukturalizačných posudkov, odbornú pomoc pri vypracovaní návrhov na povolenie reštrukturalizácie, reštrukturalizačných plánov, návrhov na vyhlásenie konkurzu ako aj prihlášok pohľadávok do konkurzných alebo reštrukturalizačných konaní

Právne analýzy

vypracovanie analýz v súvislosti s možnými dopadmi vyhlásenia konkurzu či povolenia reštrukturalizácie pri právnických osobách ako aj vyhlásenia konkurzu a povolenia oddlženia na fyzické osoby

AKTUALITY

Oznamy zverejnené správcom v ORSR

Varga Roman (01.07.1964)

Spisová značka, typ konania: 2K/50/2015, Konkurz Súd: Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave Sudca: Mgr. Angela Balázsová Správca: INSOLVENCY GROUP, k. s. od 15.12.2015 Stav konania: 15.12.2015 - Vyhlásený konkurz Posledný oznam v OV: Read more…

TRANS COAL TRADE, spol. s r.o. v likvidácii

Spisová značka, typ konania: 38K/58/1996, Konkurz Súd: Krajský súd v Bratislave Sudca: JUDr. Boris Tóth Správca: INSOLVENCY GROUP, k. s. od 05.12.2017 Stav konania: 22.08.1996 – Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia Posledný oznam v OV: — História stavov Read more…

Kontakt

Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok, 9:00-12:00 a 13:00-16:00

Kancelária INSOLVENCY GROUP, k.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

Zodpovedná osoba

JUDr. Tomáš Muroň
Tel.: +421 910 900 686
office@insolvencygroup.sk

Kontaktujte nás