Varga Roman (01.07.1964)

Spisová značka, typ konania: 2K/50/2015, Konkurz Súd: Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave Sudca: Mgr. Angela Balázsová Správca: INSOLVENCY GROUP, k. s. od 15.12.2015 Stav konania: 15.12.2015 – Vyhlásený konkurz Posledný oznam v OV: 27.01.2017 – Súd priznáva správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04… Read more…