Spisová značka, typ konania:
2K/50/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Angela Balázsová
Správca:
od 15.12.2015
Stav konania:
15.12.2015 – Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2015 – Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.12.2015 – Začaté konkurzné konanie
15.12.2015 – Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Varga Roman, Vilova 2208/5 , 85101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Categories: Nezaradené